SİZİN SORDUKLARINIZ

İşveren İşçi Ücretlerine Zam Yapmak Zorunda Mı?

Aktif .

İşçi ücretlerine yapılacak zam oranının iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinde yapılacak zam oranının ve süresinin belirlenmemesi halinde işveren zam yapmaya zorlanamayacaktır. Bu durumda zam yapılıp yapılmayacağı veya yapılacaksa zammın oranı, işçinin performansı, pozisyonu, terfi durumu, enflasyon oranı, sektördeki ve işyerindeki ücretlerin genel durumu göz önünde bulundurularak işveren tarafından belirlenecektir.Dolayısıyla işçilerin zam beklentileri karşılanmazsa istifa eden işçinin tazminat hakkı olmayacaktır. Ancak işverenlerin emsal işçilere eşit davranması gerektiği de bilinmesi gereken bir diğer konudur. İşçiye yapılacak zammın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirtilmesi halinde, sözleşmede belirtilen oranda veya hiç zam yapılmaması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir ve iş sözleşmesini haklı olarak fesheden işçiye kıdem tazminatı ödenir. Hemen belirtmek gerekir ki, sözleşmede zam yapılmasına ilişkin bir hükmün yer almaması halinde, işçinin zam yapılmaması veya düşük zam yapılmış olması gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi söz konusu olmayacaktır.

İş Kanunu'nda Ücret Kesme Cezaları Hakkında Nasıl Bir Düzenleme Yapılmıştır?

Aktif .

İşyerlerinde işlerin düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için birtakım kurallar konulmaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde de disiplin cezaları öngörülmektedir. İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesinde gösterilen sebepler dışında ücret kesimi cezası mümkün değildir. İşçiye para cezası verilebilmesi için, iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi veya iç yönetmeliklerle, söz konusu davranışın objektif olarak belirlenmesi, hangi davranışın neticesinde ne miktarda para cezasının söz konusu olacağının bilinmesi gereklidir. 4857 sayılı İş Kanunu yapılacak kesintilerin bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler, işçiye gerekçeleriyle derhal bildirilmelidir.

Emekli Olup Da Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlayanların Yıllık İzin Süreleri Nasıl Hesaplanır?

Aktif .

Bu konuyla ilgili mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte yargıtay kararları yol gösterici olmaktadır. Yargıtay emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmayacağı görüşündedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 1991/ 451 Esas, 1991/ 8352 Karar ve 13.05.1991 tarihli kararında ; "Emekli olup, kıdem tazminatı aldıktan sonra işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin işyerinden ikinci ayrılışında kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmaz" denilerek, işçilerin kıdem tazminatını aldıkları sürenin kıdeminin biteceği ve yeniden aynı işyerinde işe başlarlarsa yeni işe girmiş gibi izin sürelerinin hesaplanacağı belirtilmiştir.

Türkiye'de En Tartışmalı Konulardan Kıdem Tazminatı. Peki Diğer Ülkelerde Kıdem Tazminatı Var Mı?

Aktif .

4 ülkede kıdem tazminatı fonu:
Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası uygulanan ülke sayısı 12. Kıdem tazminatı olmayan (yasa ile düzenlenmeyen) ülke sayısı 22. Kıdem tazminatı fonu uygulayan ülke sayısı ise 4. Kıdem tazminatı + iş güvencesi + işsizlik sigortası + işsizlik yardımı uygulanan ülke sayısı 5 olup, dünyada ağırlıklı olarak kıdem tazminatı uygulanıyor.

Resul Kurt

http://www.resulkurt.com/

İşverenler Çalışanlarına Bayram Harçlığı Vermek Zorunda Mıdır?

Aktif .

İş Hukuku düzenlemeleri açısından bir işverene bağımlı olarak çalışan işçiye yapılması zorunlu tek ödeme temel ücrettir. Temel ücret asgari ücretin altında belirlenemez ve ödenemez. İşçilere temel ücretleri dışında sağlanması olası tüm ödeme ve menfaatler iş sözleşmelerini veya toplu iş sözleşmelerini ilgilendirmektedir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükmü olan tüm hak ve yardımlar ilgili sözleşmelerde yer aldıkları biçimi ile işçiye verilmelidirler. Bunun ötesinde işverenlerce düzenli olarak işçiye sağlanan tekrarlanan hak ve yardımlar da çalışan açısından iş sözleşmesi hükmü niteliği kazanır ve verilmesine devam olunması zorunluluğu ortaya çıkar. Şirket uygulamasında bayram harçlığı ödenmeyen bir işyerinde işçilerin kendilerine bayram harçlığı ödenmesi gerektiğini belirtmeleri veya böylesi bir ödeme yapılmadığı için bir hak kaybından söz etmeleri mümkün olmayacaktır. Çalışanlara bayram harçlığı veya benzer adlarla yapılan ödemeler sigorta primi, gelir ve damga vergisi kesintisine tabidir.

İşçilere Yapılan Ramazan Yardımlarının Sosyal Sigorta Ve Gelir Vergisi Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Aktif .

isciye-ramazan-yardimiÇalışanlara işverenleri tarafından Ramazan nedeni ile herhangi bir yardım yapılması halinde, bu yardımlar ek menfaat niteliğini taşımaktadır.

Bu noktada yardımların ayni veya nakdi yapılmaları yasal kesintiler karşısındaki durumlarını belirleyecektir.

Yardımların erzak biçiminde ayni yapılması durumunda bu yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyeceğinden, herhangi bir sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaklardır. Ancak; bu yardımların parasal karşılıkları esas alınarak gelir ve damga vergisi matrahına dahil edilmeleri ve gereken gelir ve damga vergisinin ödenmesi zorunludur.

Ramazan yardımlarının nakdi olarak gerçekleştirilmesi halinde ise, söz konusu yardımlar ek ödeme niteliğini kazanır ve ücret, ikramiye gibi ödeneklerde olduğu üzere tüm yasal kesintilere tabi tutulması esastır.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin