Doğum Geçerli Bir İşten Çıkarma Sebebi Midir? Ücretsiz İzin Süresi Kıdeme Eklenir Mi?

Aktif .

Ücretsiz izin sonrası iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen kadın işçinin fesih nedeninin İş Kanunu açısından geçerli bir nedene bağlanması, işverenin ispatlanabilir bir fesih nedeniyle işçinin sözleşmesini feshetmesi gereklidir. Kıdem tazminatı hesabında iş sözleşmesinin devam ettiği süreler esastır. Ücretsiz izin süresince iş sözleşmesi askıda olduğundan kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamaz. İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni’ni düzenleyen 74. maddesi’nde de altı aya kadar ücretsiz izinde bulunan kadın işçinin ücretsiz izin sürelerinin yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınamayacağı belirtilmiştir. İhbar tazminatı hesabında da ücretsiz izinde bulunulan süreler kıdem süresinden düşürülecektir. İş sözleşmesinin fesih tarihi itibariyle 30 günlük süre içinde işçinin işveren’e karşı dava açma hakkı saklıdır.

Saatlik Ücretle Çalışanların Prim Günleri Nasıl Hesaplanmaktadır?

Aktif .

İş sözleşmesinde ücretin saatlik belirlenmesi ve çalışılan saat kadar ücret ödenmesi yasal açıdan mümkün olabilmektedir. Böylesi bir çalışma durumunda, işçinin her ay alacağı ücret, çalıştığı saat sayısı ile saatlik ücretinin çarpılması yolu ile bulunmaktadır. Bu durumdaki sigortalıların ilgili aydaki prim günleri de çalıştıkları saatlere bakılarak bildirilmektedir. Bu hesaplamada, her "7,5" saatlik çalışma bir gün olarak bildirilmekte, kesirler yukarı yuvarlanmaktadır. Söz gelimi çalışma saati "151" olan bir sigortalı için ilgili ayda "151/7,5=20,13333" 21 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır.

Birden Fazla Sigortalılık Kapsamına Giren Kimselerin Sigortalılık Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Aktif .

Bir kimsenin "4/A" (SSK), "4/B" (Bağ-Kur) ve "4/C" (Emekli Sandığı) kapsamına giren çalışmaları olması durumunda öncelikle "4/C" sigortalılığı dikkate alınmaktadır. Aynı anda "4/A" ve"4/B" sigortalılığının gerekli olması durumunda ise "4/A" sigortalılığı geçerli olacaktır. "4/B" kapsamında faaliyet yürüten bir sigortalı "4/A" kapsamında çalışmaya başladığında, "4/B" sigortalılığı sona ermekte, "4/A" kapsamında sigortalı bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Sigortalıların İş Göremezliklerinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Aktif .

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılara ödeme yapılabilmesi için, söz konusu sigortalıların işverenlerince SGK internet sitesi üzerinden bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; sağlık kuruluşlarınca kendilerine istirahat verilen sigortalılar, bu konuda düzenlenen raporu işverenine iletmekle yükümlüdür. İşverence, sigortalının raporlu bulunduğu sürede çalışmadığına ilişkin bilginin SGK sistemi üzerinden girilmesi gerekecektir. SGK tarafından işverene konuya yönelik olarak yazılı bildirimde bulunulması durumunda, bildirimi izleyen "5" iş günü içinde gerekli girişin yapılmaması halinde asgari ücretin 1/10'u tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bilginin hiç girilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası 1/2 asgari ücret tutarında gerçekleşecektir.

Şubat Ayında Çalışan Sigortalılar İçin Kaç Gün Prim Ödenmektedir?

Aktif .

Sigortalıların herhangi bir ayda eksiksiz olarak çalışmaları durumunda, ayların kaç gün olduğuna bakılmaksızın "30" gün üzerinden bildirimde bulunulmaktadır. Öte yandan; ay içinde işe başlama, işten çıkış, istirahatli bulunma, ücretsiz izin benzeri nedenlerle eksik çalışması olan sigortalılar açısından farklı bir durum söz konusudur. Böylesi durumlarda, sigortalıların prim günü sayları çalıştıkları günler esas alınarak belirlenmektedir. Söz gelimi, Şubat ayında "3" gün ücretsiz izin kullanan bir sigortalının prim günü sayısı "25" gün olarak bildirilecektir. Aynı biçimde Şubat ayının "2." günü işe başlayan bir sigortalı için "27" gün prim bildirilmelidir.

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

Aktif .

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz olarak çalışan sigortalının prim günü "30" olarak bildirilmektedir. Sigortalıların istirahatli olmaları, ücretsiz izin kullanmaları, v.b. nedenlerle çalışmadıkları ve kendilerine ücret ödenmeyen günler prim günü olarak bildirilmez. Böylesi durumda sigortalının bildirilen prim günü sayısı fiilen çalıştığı ve ücret almaya hak kazandığı günler toplamından oluşacaktır.

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin