SİZİN SORDUKLARINIZ

İşe iade haklarından yararlanılabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Aktif .

İş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az "30" işçi çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi fesih edilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az "6" ay olması, fesih tarihinden itibaren 30 gün içinde iş mahkemesine başvurularak dava açılması gerekmektedir.

Bir İşyeri Devredilirse İşveren Çalışan Elemanına Tazminat Vermek Zorunda mıdır?

Aktif .

 Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri çalışanların yasal haklarında herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmeyecektir.

Fazla mesai ücretleri kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınmalı mı?

Aktif .

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için "30" günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dâhil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanında düzenli olarak sağlanan para ve parayla ölçülebilen menfaatlerin brüt tutarları (yol parası verilmesi veya servis sağlanması, yemek parası veya yemek verilmesi vb.) dikkate alınmaktadır. Fazla çalışma ücretleri kıdem tazminatı hesaplamalarına dâhil edilmemektedir.

Çalışanlara servis sağlanması, işyerinde düzenli olarak yemek verilmesi benzeri uygulamalarda, kişi başına düşen menfaat tutarı kıdem tazminatı hesaplamalarında dikkate alınmaktadır. Fazla mesai ücreti değişken bir ödeme niteliğinde olduğundan dolayı kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Bununla ilgili Yargıtay kararının bir kısmı aşağıda bulunmaktadır.

HD 09, E: 1996/8506, K: 1996/5553, Tarih: 25.04.1996

[*]ARIZİ NİTELİKTE ÖDEME [*]FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
1- Kıdem ve ihbar tazminatı fark alacaklarının hesabında arızi nitelikte olan fazla çalışma ücretinin dikkate alınması hatalıdır.
2- Aynı husus cezai şart için de geçerlidir.
 (1475 s. İş K. m. 13, 14, 35) (818 s. BK. m. 158)

 

Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Aktif .

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir.

İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kişi işsizlik ödeneğine hak kazanılabilir mi?

Aktif .

Yasal düzenlemeler kapsamında; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren "1" yıl içinde yazılı olarak feshi, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi, evliliğe ilişkin belgenin işverene iletilmesi gerekmektedir.

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, "4447" sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün olamamaktadır. Feshin, evlilik veya taşınma gerekçesi ile yapılmış olması, işsizlik sigortası hakları bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmemektedir.

 

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Aktif .

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir.

İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür.

İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin